Newsletter
Zapisz się na nasz newsletter a dostaniesz kupon, który możesz wykorzystać w dowolnym momencie
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym (zwanym dalej Sklep) prowadzonym pod adresem www.mightymug.pl przez Redberry Int. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-058) wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399477 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowana pod numerem NIP: 7010318428, Regon: 145848321

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu: +48 723 280 089, biuro@mightymug.pl§ 1 Definicje

1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów

2. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży

3. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie.

4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu www.mightymug.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.mightymug.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.§ 3 Składanie zamówień

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany przed otrzymaniem informacji potwierdzającej realizację zamówienia.

5. Zamówienia składane poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

11. Zamówienie jest realizowane, jeśli zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub dostawców. W przypadku niedostępności danego produktu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu ( telefonicznie lub poprzez e-mail ) o anulowaniu zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.

12. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od zawarcia umowy zwrot uiszczonych przez siebie opłat.§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w jednym z lokali sprzedającego, w przypadku dostępności tej opcji będzie ona widniała na stronie Sklepu.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronie serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „Dostawa”.§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę) na życzenie Kupującego.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Bluemedia lub przelewem na konto bankowe Sklepu.


3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność online:

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od daty odebrania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. (zał. Nr 1)

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.§ 8 Procedura reklamacji

1. Sprzedający nie jest producentem oferowanych Towarów. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej, dołączonej do przesyłki oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane Sprzedającemu.W przypadku reklamacji związanej z niezgodnością towaru z umową należy w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu skontaktować się ze Sprzedającym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed upływem tego terminu. W takim przypadku Kupujący powinien dostarczyć towar na adres Sprzedającego wraz z opisem wady. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2.

2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedającego, przy czym jeśli Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania w ciągu 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.

3. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Towar wadliwy Sprzedający wymieni na wolny od wad lub usunie wadę a jeśli to będzie niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów - Kupujący może domagać się obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość zapłaconej ceny. Jednakże Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną zwrot wpłaconych pieniędzy za zakupiony towar nastąpi przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 30 dni.§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartą przed zmianą Regulaminu stosuje się obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Załącznik nr 1Miejscowość, dataImię i nazwisko konsumentaAdres zamieszkaniaNazwa i adres przedsiębiorcyOświadczenieo odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćOświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)1 Odstępuję od umowy …………………………….. nr…………………….. zawartej dnia…………………. w …………………… .

Proszę o zwrot kwoty …………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….. na konto nr rach ……………………………………………………………………………………………………………………….………….

Zwracam ……………………………………………………………………. w stanie niezmienionym.

podpis KonsumentaZałącznik nr 2Miejscowość, data(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumentaReklamacjaNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..Z uwagi na powyższe na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego: żądam doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru/ żądam doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy/ odstępuję od umowy sprzedaży i jednocześnie zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.W załączeniu składam kopię paragonu.

podpis Konsumenta1 Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl